دما : 17 C   رطوبت : 88 %
حداکثر : 70 / 21 c   حداقل : 51 / 11 c