دما : 14 C   رطوبت : 88 %
حداکثر : 23 c   حداقل : 14 c