دما : 11 C   رطوبت : 62 %
حداکثر : 17 c   حداقل : 6 c