دما : 34 C   رطوبت : 23 %
حداکثر : 47 c   حداقل : 31 c