دما : 40 C   رطوبت : 5 %
حداکثر : 41 c   حداقل : 23 c