دما : 24 C   رطوبت : 38 %
حداکثر : 34 c   حداقل : 21 c